Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Prof. Asoc. Dr. Greta Angjeli

Edukimi: Diplomuar në Universitetin e Tiranës në Financë (1984), Master për Programim Kompiuteri (1986), Master në Financë (2000). Master Ekzekutive nga Harvard’s Kennedy School of Government në (2001) në “Leadership and Management”. Ekspert Kontabël (1996). Doktor i Shkencave nga ISE, UT me temë “Auditimi i Brendshëm, domosdoshmëri për rritjen e eficiencës së Qeverisjes” (2014). Titulli Prof. Asoc, Instituti i Studimeve Europiane, UT (2014).

Eksperienca: Eksperiencë shumëvjeçare në fushën e financave, programimit, buxhetit e taksave në Ministrinë e Financave, në Fond Investimesh dhe konsulenca. Eksperiencë në mësimdhënie në UT dhe UMSH. Kryetare e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit. Aktualisht mban detyrën e Zv.Rektores për Koordinimin dhe Burimet Njerëzore në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë. Është lektore pranë Departamentit të Financë, Bankë dhe Kontabilitetit, duke ofruar mësimdhënie në lëndët e Auditimit, Kontabilitetit të Kostos dhe Drejtimit, Kontabilitet Menaxherial. Eshtë njohëse shumë e mirë e gjuhës angleze dhe italiane.

Fusha e ekspertizës: Auditimi i Jashtëm dhe i Brendshëm, Raportimi Financiar dhe Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, Menaxhimi Financiar dhe Implementimi i Teknologjive Inovative.

Publikimet: Autore dhe bashkautorë e punimeve shkencore të lidhura me fushën e ekspertizës. Pjesëmarrëse në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. Autore dhe bashkautorë në tekstet: “Auditimi, Mjet për një Qeverisje më të mirë “(GA 2015), “Analiza Ekonomike e Projekteve” (GA,AN,RQ 2014). Greta Angjeli. Alqi Naqellari “Euroizimi dhe Ndikimi në ekonominë Shqiptare”, (GA,AN)2018. Greta Angjeli, Jorgji Bollano, Dritan Fino, Elira Hoxha, “Kontabiliteti Financiar” (JB, DF,GA,EH 2019). “Ushtrime, Mikroekonomi, Ekonomiks Konkurencial, Manaxherial, Financë, Matematikë, Teste me përgjigje” (GA,AN 2020).

Kontakti:          Greta Angjeli

Adresa e-mail: [email protected]

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim