Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Mbahet leksioni i hapur: Sfidat Globale dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Në kuadër të bashkëpunimit me Universitetet e Huaja , u zhvillua në UMSH një leksion i hapur nga Znj. Ermelinda Kanushi, Lektore, Kolegji Universitar i Freiburgut me temë: “Sfidat Globale dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm”
Në leksion u fol rreth disa prej sfidave të shek.XXI dhe cilat janë objektivat që shtetet kanë vendosur në dokumentin, e miratuar nga Asambleja e Përgjithëshme e Kombeve të Bashkuara, Dokument i njohur ndryshe si Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim