Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Rudina Qurku

 

Doktor i Shkencave Ekonomike me temën “Shoqëritë shqiptare përballë realitetit të raportimit të dubluar financiar dhe fiskal” në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (2008-2014). Përfunduar praktikën profesionale për titullin Auditues Ligjor pranë IEKA (2016-2020).Eksperiencë kërkimore dhe praktikë profesionale në fushën e Kontabilitetit dhe Auditimit, Konulences Financiare prej 12 vjetësh. Aktualisht mban detyrën e Përgjegjëses së Departamentit të Financë, Bankë dhe Kontabilitet pranë Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Lektore pranë Departamentit të Financë, Bankë dhe Kontabilitetit duke ofruar mësimdhënie në lëndët kontabilitet, auditim, standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit, analizë e pasqyrave financiare. Bashkëautore e librit “Analiza Ekonomike e Projekteve” dhe autore e një sërë botimesh shkencore në fushën e kontabilitetit, financës, menaxhimit strategjik, teorive krijuese dhe inovacionit të modelit të biznesit. Ka marrë pjesë në konferenca shkencore në Shqipëri dhe jashtë saj, duke fokusuar kërkimin në projekte inovative dhe kërkimore, të cilat përfshijnë studime të efekteve të kërkimit dhe zhvillimit, menaxhimit të bashkëpunimit, zhvillimit të teorive ekonomike dhe të tjera.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim