Home > Stafi i umsh - jetëshkrimi

Dr. Rudina Qurku

 

Doktor i Shkencave Ekonomike me temën “Shoqëritë shqiptare përballë realitetit të raportimit të dubluar financiar dhe fiskal” në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (2008-2014). Përfunduar praktikën profesionale për titullin Auditues Ligjor pranë IEKA (2016-2020).Eksperiencë kërkimore dhe praktikë profesionale në fushën e Kontabilitetit dhe Auditimit, Konulences Financiare prej 12 vjetësh. Aktualisht mban detyrën e Përgjegjëses së Departamentit të Financë, Bankë dhe Kontabilitet pranë Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Lektore pranë Departamentit të Financë, Bankë dhe Kontabilitetit duke ofruar mësimdhënie në lëndët kontabilitet, auditim, standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit, analizë e pasqyrave financiare. Bashkëautore e librit “Analiza Ekonomike e Projekteve” dhe autore e një sërë botimesh shkencore në fushën e kontabilitetit, financës, menaxhimit strategjik, teorive krijuese dhe inovacionit të modelit të biznesit. Ka marrë pjesë në konferenca shkencore në Shqipëri dhe jashtë saj, duke fokusuar kërkimin në projekte inovative dhe kërkimore, të cilat përfshijnë studime të efekteve të kërkimit dhe zhvillimit, menaxhimit të bashkëpunimit, zhvillimit të teorive ekonomike dhe të tjera.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim