Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2019

Projekti ADRION Future 4.0 - Zhvillohet ne Universitetin Mesdhetar takimi i dytë me fokus grupet dhe partnerët

U zhvillua në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërissë, Takimi i II-të i Fokus Grupit në kuadër të projektit “Adrion Future 4.0” . Në këtë aktivitet, morën pjesë 20 biznese të fushës, profesorë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Universitetit të Durrësit e Vlorë të cilët kanë inxhinerinë Navale dhe Transportin Detar , pjesë të kurrikulave. Takimi u moderua nga Nevila Xhindi, drejtuese e Zyrës së Projekteve në UMSH.

Rektori i Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr. Gudar Beqiraj përshëndeti këtë aktvitet duke vlerësuar projektin i cili ka në fokus punësimin e të rinjve nëpërmejet mbështetjes në institucionet rajonale dhe kombëtare të vendeve pjesëmarrëse si Italia, Kroacia, Greqia dhe Shqipëria, për të kuptuar ndikimin e megatrendeve teknologjike në industrite klasike. Në veçanti fusha e studimit të ketij projekti përfshin industrinë e transportit detar dhe ka per qëllim që përmes aplikimit të disa skemave të suksesshme të ndihmojë në hartimin e një modeli të përshtatshëm të industrisë 4.0.

Pritshmeritë janë që ky model të kontribuojë për të realizuar Planet Lokale të Veprimit në industrinë e transportit detar (dhe ne sherbimet plotesuese te tij) ne nivel kombëtar dhe rajonal, permes modernizimit të teknologjisë dhe në bashkepunim me kompanitë dhe palët e interesuara. Nisur nga ky këndvështrim projekti pritet të japë një kontribut në zhvillimin e degeve të industrisë ne vend dhe të paraprijë përgatitjsn e të punësuarve të ardhshëm me aftesitë dhe njohuritë e reja të kërkuara nga Industria 4.0.

Menaxherja e këtij projekti për qendrën Mesdheu , znj. Sonila Nikolla prezantoi më në detje objektivat dhe partneritetin në këtë projekt. Në vijim të takimit u prezantua Strategjia Rajonale krijuar në kuadër të projektit Future 4.0 , nga znj Manjola Kapedani. Nga përfaqësuesit e Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë, njëkohësisht patnerë në këtë projekt u prezantuan praktikat më të mira nga Kompanitë e biznesit të sektorit të Nautikës në Shqipëri. Në takim theksi u vu gjithashtu në përcaktimin e një plani veprimi për zbatimin në vijim të projektit dhe zgjerimi i takimeve me më shumë përfaqësues të politikbërjes dhe vendimarrjes. Projekti ADRION Future 4.0 është një platformë e vlefshme për të nxitur dialogn me palët kycce të interesit duke krijuar më shumë mundësi për bashkëpunim midis universitetit, industrive inovatore dhe biznesit.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim