Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2019

Projekti ADRION Future 4.0 - Zhvillohet ne Universitetin Mesdhetar takimi i dytë me fokus grupet dhe partnerët

U zhvillua në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërissë, Takimi i II-të i Fokus Grupit në kuadër të projektit “Adrion Future 4.0” . Në këtë aktivitet, morën pjesë 20 biznese të fushës, profesorë të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Universitetit të Durrësit e Vlorë të cilët kanë inxhinerinë Navale dhe Transportin Detar , pjesë të kurrikulave. Takimi u moderua nga Nevila Xhindi, drejtuese e Zyrës së Projekteve në UMSH.

Rektori i Universiteti Mesdhetar të Shqipërisë, Akademik, Prof. Dr. Gudar Beqiraj përshëndeti këtë aktvitet duke vlerësuar projektin i cili ka në fokus punësimin e të rinjve nëpërmejet mbështetjes në institucionet rajonale dhe kombëtare të vendeve pjesëmarrëse si Italia, Kroacia, Greqia dhe Shqipëria, për të kuptuar ndikimin e megatrendeve teknologjike në industrite klasike. Në veçanti fusha e studimit të ketij projekti përfshin industrinë e transportit detar dhe ka per qëllim që përmes aplikimit të disa skemave të suksesshme të ndihmojë në hartimin e një modeli të përshtatshëm të industrisë 4.0.

Pritshmeritë janë që ky model të kontribuojë për të realizuar Planet Lokale të Veprimit në industrinë e transportit detar (dhe ne sherbimet plotesuese te tij) ne nivel kombëtar dhe rajonal, permes modernizimit të teknologjisë dhe në bashkepunim me kompanitë dhe palët e interesuara. Nisur nga ky këndvështrim projekti pritet të japë një kontribut në zhvillimin e degeve të industrisë ne vend dhe të paraprijë përgatitjsn e të punësuarve të ardhshëm me aftesitë dhe njohuritë e reja të kërkuara nga Industria 4.0.

Menaxherja e këtij projekti për qendrën Mesdheu , znj. Sonila Nikolla prezantoi më në detje objektivat dhe partneritetin në këtë projekt. Në vijim të takimit u prezantua Strategjia Rajonale krijuar në kuadër të projektit Future 4.0 , nga znj Manjola Kapedani. Nga përfaqësuesit e Dhomës së Tregëtisë dhe Industrisë, njëkohësisht patnerë në këtë projekt u prezantuan praktikat më të mira nga Kompanitë e biznesit të sektorit të Nautikës në Shqipëri. Në takim theksi u vu gjithashtu në përcaktimin e një plani veprimi për zbatimin në vijim të projektit dhe zgjerimi i takimeve me më shumë përfaqësues të politikbërjes dhe vendimarrjes. Projekti ADRION Future 4.0 është një platformë e vlefshme për të nxitur dialogn me palët kycce të interesit duke krijuar më shumë mundësi për bashkëpunim midis universitetit, industrive inovatore dhe biznesit.

FAKULTETET

Fakulteti i Shkencave
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Fakulteti i Drejtësisë dhe
Shkencave Humane

Fakulteti i Drejësisë dhe Shkencave Humane, përgatit juristët, politologë, diplomatë, specialist komunikimi, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Fakulteti
i Informatikës

Fakulteti i Informatikës fizikisht dhe virtualisht ka në fokus arritjet me te fundit të shkencave informatike, sistemeve, teknologjive në zhvillim. I ndodhur në një kohë zhvillimesh teknologjike kohore marramendësë, oferta akademike ndjek ritmin e mbështetur nga një staf akademik i mirë kualifikuar. Pedagogë dhe studentë janë të përfshirë në projekte të përbashkëta duke e maksimalizuar përpjekjet për rezultate të larta.

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore

Fakulteti i Shkencave Mjekësore një tjetër synim ambicioz i UMSH i orientuar në shërbim të rritjes së kapaciteve mjekësore në vend. Si në çdo hap tjetër i orientuar drejt arritjeve të larta, UMSH ka angazhuar profesorët më me emër të fushavë që mbulon fakulteti i ri. Hartimi i programeve në përafrim të praktikave më te mira europiane e bën të sotmen dhe të ardhmen e studenteve të sigurtë.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim