Home > Të reja > Aktivitete > Aktivitete 2022

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë mbledh gjithë aktorët në Konferenca Ndërkombëtare “Sfidat aktuale të sistemit gjyqësor në Shqipëri dhe proceset demokratizuese”

U zhvillua sot, Konferenca Ndërkombëtare Shkencore “Sfidat aktuale të sistemit gjyqësor në Shqipëri dhe proceset demokratizuese” e organizuar nga Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Të ftuar në këtë konferencë të nivelit të lartë, personalitete të shquara të shkencës, drejtësisë dhe politikës nga Shqipëria e rajoni. Në panelin kryesor morën pjesë : Lindita Nikolla, Kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, Ulsi Manja, Ministër i Drejtësisë së Shqipërisë, Artur Metani Inspektor i Lartë i Drejtësisë, Albana Shtylla Kryetare e Kolegjit të Apelimit, Naureda Llagami Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Etilda Gjonaj, ish Ministre e Drejtësisë dhe Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, Klotilda Bushka, Kryetare e Komisionit të Ligjeve, Administratës Publike dhe të Drejtave të Njeriut, Profesor Dimitris Christopoulos, Dekan i Fakultetit të Shkencave Politike në Universitetin Panteion në Athinë, Profesoreshë Tiziana Lauretti nga Universiteti i Tuscia-s Itali, Profesor Ksenofon Krisafi, Dekani i Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, si dhe Profesor Adrian Civici Rektor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë. Fjalën e hapjes në këtë konferencë e mbajti Akademik, Prof. Dr Anastas Angjelii cili theksoi se reforma në drejtësi, vlerësohet si një nga reformat më të rëndësishme në interes të zhvillimit të demokracisë dhe shtetit të së drejtës, e cila po sjell një impakt pozitiv në jetën e qytetarëve të vendit tonë. “Nevoja për këtëreformë erdhi para së gjithash për shkak se qytetarët, përgjatë gati dy dekadave e gjysmë tranzicioni, në shumë raste janëpërballur me një sërë shkeljesh dhe padrejtësish gjatë gjykimit tëçështjeve të tyre në hallkat e sistemit gjyqësor”, u shpreh Presidenti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.

Kryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Lindita Nikolla nënvizoi veç të tjerash se sfida e vërtetë e drejtësisë është barazia reale e shtetasve para ligjit. “ Pandëshkueshmëria luftohet atëherë kur askush nuk është mbi ligjin, por askush nuk është edhe poshtë tij. Për këtë të gjithë duhet të reflektojmë e të zhvillojmë përgjegjësitë që na takojnë”, u shpreh Kryetarja e Kuvendit duke falenderuar Universitetin Mesdhetar për organizimin e kësaj konference. “Tashmë kemi hyrë në 5-vjeçarin e dytë, atë të konsolidimit të sistemit të reformuar të drejtësisë. Në këtë fazë të dytë, prioritet mbi prioritetet mbetet plotësimi i vakancave në organet e sistemit të drejtësisë, të krijuara prej vetingut rigoroz dhe të imtësishëm, duke pasur tani në fokus rekrutimin e magjistratëve të kualifikuar, sipas kritereve të mirëpërcaktuara në Kushtetutë dhe ligj. Kriteret për kualifikimin e aplikantëve janë konceptuar që në fillesat e reformës si të arritshme vetëm nga kandidatë të një profili serioz dhe të denjë për një sistem të riorganizuar të drejtësisë”, u shpreh Ministri.

Kjo konferencë e cila zhvillohet në dy ditë, synon të analizojë në thellësi procesin e reformës në drejtësi duke mos e trajtuar atë vetëm si një fenomen juridik por si një produkt i kontekstit social në një periudhë të ridimensionimit tëmarrëdhënieve ndërkombëtare dhe kryesisht të dimensionitekonomik dhe politik të tyre. Qëllimi i saj, është të trajtojë të dy proceset si të ndërlidhura dhe të theksojë rolin që reforma në drejtësi ka në procesin e integrimit të vendit. Konferenca bashkon në një tryezë debati komunitetin akademik dhe kërkuesit e rinj si dhe politikanë të lartë të rajonitdhe kontribues direkt në reformën në drejtësi, për shkëmbimin e ideve dhe divulgimin e punës së tyre kërkimore shkencore në lidhje me tematikën kryesore të konferencës, por edhe të gjitha aspekteve të tjera të fushave ndërdisiplinare si shkencave politike. marrëdhënieve ndërkombëtare, studimeve rajonale, shkencave ekonomike, studimeve historike, studimeve ne fushën e të drejtës ndërkombëtare.

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim