Home > Të reja > Njoftime

Konkurs për vende pune pranë Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë

Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë, hap konkurs për plotësimin e vendeve të punës me staf të brendshëm dhe të jashtëm akademik në fushat e mëposhtme:

1. Fusha e Informatikës
nënfushat:

 • Inxhinieri softwerike,
 • Shkenca kompjuterike,
 • Informatikë Ekonomike/Biznesi

Kushtet bazë që duhet të plotësojnë kandidatët:

1. Te kene mbaruar studimet ne fushat e permendura ne niveli Msc.
Preferohen me grade shkencore.
2. Eksperience profesionale ne fushen perkatese
3. Eksperience ne mesimdhenie ne nivelin universitar
4. Te tjera eksperienca te vlefshme si botime, konferenca etj qe lidhen me fushen

Aplikimet të dërgohen me email në adresën : [email protected] , ose dorazi në recepsionin e Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë.

Aplikimi duhet të përfshijë:

 • Letër Interesi ku te shprehet qarte edhe specializimi I nenfushes ku aplikanti desheron te konkuroje,brenda fushave te permendura me siper
 • CV & ID
 • Fotokopje të Dokumenteve të Shkollimit dhe Kualifikimeve.
 • Letër Reference
 • Cdo document tjeter qe lidhet me aktivitetin professional ose shkencor

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim