Home > Të reja > Njoftime

Konkurs për vende pune pranë Qendres Mesdheu

Qendra Mesdheu hap konkurs për plotësimin e vendeve të punës me staf të brendshëm ne pozicionin:

Drejtues i Qendres se Kurseve

Pershkrimi i pozicionit: Organizimi dhe mbarevajtja e kurseve qe zhvillohen prane Qendres Mesdheu, ndjekja e praktikave ligjore per funksinimin e tyre, mbajtja e kontakteve me ente te ndryshme per zgjerimin dhe afrimin e kursanteve per te ndjekur kurset.

Kushtet bazë që duhet të plotësojnë kandidatët
1. Te kene mbaruar studimet ne niveli Msc. Preferohen me grade shkencore.
2. Eksperience ne organizimin dhe drejtimin e kurseve profesionale
3. Eksperience ne mesimdhenie ne nivelin universitar

Aplikimet të dërgohen me email në adresën : [email protected] , ose dorazi në recepsionin e Universitetit Mesdhetar i Shqipërisë.

Aplikimi duhet të përfshijë:

 • Letër Interesi
 • CV & ID
 • Fotokopje të Dokumenteve të Shkollimit dhe Kualifikimeve.
 • Letër Reference

Afati i fundit per aplikim eshte data 10.09.2022

 

FAKULTETET

Shkenca
Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike përgatit ekonomistët e rinj, me konceptet bazë teorike të ekonomisë, financave, kontabilitetit, biznesit dhe ligjit, ekonomisë informatike, shprehitë e nevojshme praktike të ekonomiksit, menaxherit, financierit, bankierit, kontabilistit dhe specialistit të teknologjisë.

Shkenca Juridike dhe
Marrëdhënie Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare përgatit juristët dhe diplomatët e së ardhmes si specialistë të këtyre fushave, duke i pajisur me aparatin e nevojshëm teorik por edhe me njohuritë praktike, të cilët do të përballojnë sfidat e sistemit të drejtësisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në vend.

Shkenca Psikologjike,
Sociale dhe Politike

Fakulteti i Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike përgatit politologët, psikologët, analistët dhe funksionarët publikë me shprehitë praktike që i duhen një specialisti për të përballuar me sukses sfidat e mëdha të epokës në zhvillimin e kapaciteteve të institucioneve dhe modernizimin  e tyre.

Disa numra të rëndësishëm

 • 35+

  Programe

 • 150+

  Profesorë

 • 3500+

  Studentë

 • 85%

  Punësim